Budowa oświetlneia drogowego w Grzebienisku przy ul. Kasztanowej

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 28.10.2013 r.


RRG.6733.15.2013.AB

 

OBWIESZCZENIE


     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 647) wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.15.2013.AB z dnia 28.10.2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 313/1 oraz części działek o nr ewid. 276 i 315 położonych w miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 061-29-19-075 wew. 121) w poniedziałek w godz. 9.00 - 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.
     Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia


Obwieszczenie wywieszono na 14 dni:
1. Na tablicy ogłoszeń sołeckich w miejscowości Grzebienisko
2. Na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. Na stronie internetowej BIP Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ...............
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ......................

 

Wyłożenie dokumentacji

Duszniki, dnia 09.10.2013r.
RRG.6733.15.2013.AB


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego Wójt Gminy Duszniki zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki o nr ewid. 313/1 oraz części działek o nr ewid. 276 i 315 położonych w miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki, prowadzonym na wniosek inwestora: Gminy Duszniki, w imieniu, której na podstawie pełnomocnictwa wystąpił Andrzej Adamski reprezentujący spółkę BUDMAR s.c., z siedzibą w Lesznie, ul. Sniadeckich 12A, zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.
W związku powyższym Wójt gminy Duszniki informuje, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 121) w poniedziałek w godz. 9.00 - 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia


Wywieszono na 14 dni:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Grzebienisko
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki


Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ..................................
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ..................................

Wszczęcie

Duszniki, dn. 01.10.2013 r.


RRG.6733.15.2013.AB


Obwieszczenie

   Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. poz. 647) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku (z dnia 26.08.2013r., data wpływu do tut. Urzędu 27.09.2013 r.) inwestora: Gminy Duszniki, z siedzibą w Dusznikach, ul. Sportowa 1 w imieniu, którego na podstawie pełnomocnictwa wystąpił Andrzej Adamski, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Grzebienisko, ul. Kasztanowa dz. nr 276, 313/1 oraz 315.
    Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. poz. 647) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
    W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.


Wywieszono na 14 dni:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Grzebienisko
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki


Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ...............
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ......................