Budowa oświetlenia drogowego w Wilkowie

Wydanie decyzji

Duszniki, dnia 18.11.2013r.


RRG.6733.16.2013.AB


D E C Y Z J A
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 104 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 39 ust. 1 - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora:

Gminy Duszniki
ul. Sportowa 1
64 - 550 Duszniki

Pełnomocnik:
Pan Andrzej Adamski
BUDMAR s.c.
ul. Śniadeckich 12A
64 - 100 Leszno

z 26.08.2013r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.09.2013r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie części działek o nr ewid. 83 i 156 położonych w miejscowości Wilkowo, gmina Duszniki, zgodnie
z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji,

U s t a l a m
następujące warunki lokalizacji inwestycji:
1) ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa oświetlenia drogowego;
2) rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;
3) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
a) linie rozgraniczające teren inwestycji określono na mapie w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji,
b) orientacyjne parametry inwestycji: długość linii kablowej - ok. 200,0 m,
c) przy projektowaniu inwestycji należy zachować obowiązujące przepisy prawa budowlanego - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz przepisy odrębne, w tym techniczno-budowlane, obowiązujące Polskie Normy, a także współczesną wiedzę techniczną;
4) ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
a) inwestycja musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.);
b) podczas realizacji inwestycji należy chronić istniejące drzewa i krzewy, w przypadku konieczności wycinki drzew należy uzyskać stosowne pozwolenie;
5) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: jeżeli zostanie odkryty przedmiot, podczas prowadzenia prac budowlanych, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków;
6) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) obsługa inwestycji z istniejącego układu komunikacyjnego,
b) kolizje i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym należy zaprojektować i zrealizować po uzgodnieniu z gestorem sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu do drogi publicznej dla innych działek,
b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności dla obiektów zlokalizowanych na innych działkach,
c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (osób trzecich),
d) w projekcie technicznym należy zastosować takie rozwiązania aby nie wnosić dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiadujące, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań,
e) realizacja inwestycji nie może zmieniać stosunków wodnych na sąsiednich działkach osób trzecich;
8) ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: nie dotyczy;
9) ustala się ważność decyzji: bezterminowo;
10) inne warunki:
- wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną; w przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt,
- należy zachować zgodne z przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, współczesną wiedzą techniczną odległości projektowanych obiektów od infrastruktury podziemnej i nadziemnej przebiegającej przez teren objęty wnioskiem i w jego bezpośrednim otoczeniu, odległości te należy uzgodnić z gestorami sieci.

Uzasadnienie
Do Wójta Gminy Duszniki w dniu 27.09.2013r. wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie części działek o nr ewid. 83 i 156 położonych w miejscowości Wilkowo, gmina Duszniki.
Gmina Duszniki nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek, stąd potrzeba prowadzenia niniejszej sprawy w oparciu o przepisy art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z art. 53 ust 1 ww. ustawy o wszczęciu postępowania w niniejszej sprawie zawiadomiono w drodze obwieszczenia, które wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Duszniki, na tablicy ogłoszeń sołeckich w miejscowości Wilkowo oraz w BIP Gminy Duszniki. Inwestor oraz właściciele nieruchomości, na której będzie lokalizowana inwestycja, o przedmiotowym fakcie zostali powiadomieni pisemnie. W trakcie postępowania strony były zawiadamiane o każdym etapie postępowania w drodze obwieszczenia. W tym czasie zainteresowani mogli zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów. Żadna z stron nie wniosła pisemnych uwag.
Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji stwierdzono, iż zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi i nie narusza ładu przestrzennego.
Zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 9 w/w ustawy projekt decyzji uzgodniono z właściwymi zarządcą drogi, tj. z: Zarządem Dróg Powiatowych w Szamotułach, postanowieniem nr
ZDP-2.440.0.146.2013 z dnia 15.10.2013r. (data wpływu 23.10.2013.), który uzgodnił projekt decyzji bez uwag.
Obwieszczeniem z dnia 24.10.2013r. nr RRG.6733.16.2013.AB powiadomiono strony postępowania, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów. Inwestor oraz właściciele nieruchomości, na której będzie lokalizowana inwestycja, o przedmiotowym fakcie zostali powiadomieni pisemnie. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie zapoznała się dokumentacją. Nie wpłynęły też uwagi dotyczące sprawy.
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.


Informacja
1. Niniejsza decyzja traci ważność zgodnie z art. 53.1 pkt 7.
Wójt może stwierdzić wygaśnięcie decyzji zgodnie z art. 65 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
4. Decyzja niniejsza nie jest jednoznaczna z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozpoczęcia prac budowlanych.
5. Decyzja służy za podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Szamotułach. Do wniosku należy załączyć dokumenty wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

Pouczenie
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Załączniki:
1. Załącznik graficzny - mapa zasadnicza w skali 1: 1000

Otrzymują:
1 "BUDMAR" Mariola Adamska, Andrzej Adamski
ul. Śniadeckich 12 A
64-100 Leszno
2 Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Bolesława Chrobrego 6
64 - 500 Szamotuły
3 a/a (Wyt. A.B.)

Wyłożenie dokumentacji

Duszniki, dnia 24.10.2013r.


RRG.6733.16.2013.AB


OBWIESZCZENIE

     Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego Wójt Gminy Duszniki zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie oświetlenia drogowego na terenie części działek o nr ewid. 83 i 156 położonych w miejscowości Wilkowo, gmina Duszniki, prowadzonym na wniosek inwestora: Gminy Duszniki, w imieniu, której na podstawie pełnomocnictwa wystąpił Andrzej Adamski reprezentujący spółkę BUDMAR s.c., z siedzibą w Lesznie, ul. Śniadeckich 12A, zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.
     W związku powyższym Wójt gminy Duszniki informuje, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 121) w poniedziałek w godz. 9.00 - 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.
     Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia


Wywieszono na 14 dni:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wilkowo
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki


Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ..................................
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ..................................

 

Uzgodnienia z ZDP

Duszniki, dnia 09.10.2013 r.


RRG.6733.16.2013.AB

 

O B W I E S Z C Z E N I E


     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647 ze zm.) wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie części działek o nr ewid. 83 i 156 położonych w miejscowości Wilkowo, gmina Duszniki z właściwym zarządcą drogi.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.

Wywieszono na 14 dni:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wilkowo
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ...............
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ....................


Wszczęcie

Duszniki, dn. 01.10.2013 r.


RRG.6733.16.2013.AB


Obwieszczenie

     Wójt Gminy Duszniki na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. poz. 647) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku (z dnia 26.08.2013r., data wpływu do tut. Urzędu 27.09.2013 r.) inwestora: Gminy Duszniki, z siedzibą w Dusznikach, ul. Sportowa 1 w imieniu, którego na podstawie pełnomocnictwa wystąpił Andrzej Adamski, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Grzebienisko, ul. Kasztanowa dz. nr 276, 313/1 oraz 315.
     Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. poz. 647) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-19-075 wew. 121.


Wywieszono na 14 dni:
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wilkowo
- na tablicy ogłoszeń w UG Duszniki
- na stronie internetowej BIP Duszniki


Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: ...............
Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ......................