Budowa linii elektroenergetycznej w Mieściskach

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 07.05.2013 r.


RRG.6733.3.2013.AB


OBWIESZCZENIE

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.3.2013.AB z dnia 07.05.2013 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia na terenie działek o nr ewid. 104, 102/9, 102/8, 102/7, 102/6, 102/12, 102/13, 102/14, 102/15, 102/41, 102/18, 102/20, 102/23, 102/24, 105, 150/1 i 99/3 położonych w miejscowości Mieściska, gmina Duszniki.
        W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.

 


Obwieszczenie:
1. Wywieszono na tablicy ogłoszeń sołeckich w miejscowości Mieściska
2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. Umieszczono na stronie internetowej BIP Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)

Uzgodnienie Marszałek i ZDP

Duszniki, dnia 15.04.2013roku.


RRG.6733.3.2013.AB

 

O B W I E S Z C Z E N I E

           Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia na terenie działek o nr ewid. 104, 102/9, 102/8, 102/7, 102/6, 102/12, 102/13, 102/14, 102/15, 102/41, 102/18, 102/20, 102/23, 102/24, 105, 150/1 i 99/3 położonych w miejscowości Mieściska, gmina Duszniki
            Ponadto zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji z właściwym zarządcą drogi.
           W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.


Wywieszono na okres 14 dni:
1. Tablica ogłoszeń w Mieściskach
2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. BIP Gminy Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)