Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Protokół z debaty publicznej

     W dniu 18.10.2012r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjęciem w projekcie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Duszniki w części obejmującej dz. ewid. nr 60 i 149 w Sękowie, dz. ewid, nr 277/6 w Niewierzu, dz. ewid. nr 2/7 w Sarbii oraz dz. ewid. nr 40 i41 w Mieściskach, gmina Duszniki.

Protokół z debaty publicznej - CZYTAJ

Obwieszczenie Wójta Gminy Duszniki

Duszniki, dnia 24.09.2012r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DUSZNIKI
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Duszniki w części obejmującej dz. ewid. nr 60 i 419 w Sękowie, dz. ewid. nr 277/6 w Niewierzu, dz. ewid. nr 2/7 w Sarbii oraz dz. ewid. nr 40 i 41 w Mieściskach, gmina Duszniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

     Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), w związku z art. 3 pkt. 11 oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/67/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 września 2011 r., i Uchwały Nr XVII/93/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Duszniki w części obejmującej dz. ewid. nr 60 i 419 w Sękowie, dz. ewid. nr 277/6 w Niewierzu, dz. ewid. nr 2/7 w Sarbii oraz dz. ewid. nr 40 i 41 w Mieściskach, gmina Duszniki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 1.10.2012 r. do dnia 23.10.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, pok. nr 4, w godzinach otwarcia Urzędu.
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.10.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, pok. nr 16, o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium.
     Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2012 r.

Przystąpienie do zmiany studium

Duszniki, dnia 08.02.2012 r.


RRG.6724.2.10.2011.AB

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Duszniki w części obejmującej dz. ewid. nr 60, 419 w Sękowie, dz. ewid. nr 277/6 w Niewierzu, dz. ewid. nr 2/7 w Sarbii oraz dz. ewid. nr 40 i 41 w Mieściskach, gmina Duszniki.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Duszniki uchwały nr XIII/67/11 z dnia 27 września 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Duszniki w części obejmującej dz. ewid. nr 60 i 419 w Sękowie, gmina Duszniki oraz uchwały nr XVII/93/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Duszniki w części obejmującej dz. ewid. nr 277/6 w Niewierzu, dz. ewid. nr 2/7 w Sarbii oraz dz. ewid. nr 40 i 41
w Mieściskach, gmina Duszniki.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium, w terminie do dnia
7 marca 2012 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, e-mail: urzad@duszniki.eu
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Duszniki.