Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Duszniki

Obwieszczenie

Duszniki, dn. 07.02.2012 r.


RRG. 7322-2/10

OBWIESZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Duszniki

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717 ze zmianami.) oraz art.3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 196/1 w Dusznikach,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach dla działki
o nr ewid. 298,
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 133/2 w Wierzei,
4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 172/4 w Ceradzu Dolnym,
5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym
dla działki o nr ewid. 166/1,
6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym
dla działek o nr ewid. 206/1, 206/2, 207/1, 207/2 oraz 208,
7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym
dla działki o nr ewid. 103,
8) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym
dla działki o nr ewid. 238,
9) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 127/15 w Ceradzu Dolnym,
10) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sękowie dla działki
o nr ewid. 359/2.

Projekty w/w planów miejscowych wyłożone zostaną do publicznego wglądu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.02.2012r. do 20.03.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, w godz. od 8.00-15.00 pokój nr 4.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniach odbędzie się w dniu 5.03.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki w godz. 11.00-12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki., ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2012r.

 

Wójt Gminy Duszniki