Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Duszniki

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Duszniki

Duszniki 16.07.2012 r.

RRG.6724.2.8.2011

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Duszniki

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

1)      zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 152/1 w Grzebienisku,

2)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działek o nr ewid. 230/1 i 230/2,

3)      zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej działek nr 862/2 oraz 884/2 w Dusznikach.

Projekty w/w planów miejscowych wyłożone zostaną do publicznego wglądu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 24.07.2012 r. do 23.08.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, w godz. od 8.00-15.00 pokój nr 4.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniach odbędzie się w dniu 26.07.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki w godz. 10.00-11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.09.2012 r.