Opracowanie mpzp w Dusznikach i Ceradzu Dolnym

Przystąpienie do sporządzenia mpzp w Dusznikach i Ceradzu Dolnym

Duszniki, dnia 27.01.2012


RRG.6724.2.11.2011.AB

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w gminie Duszniki

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Duszniki:
1. Uchwały Nr XVII/101/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działek o nr ewid. 230/1 i 230/2,
2. Uchwały Nr XVII/102/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wójt Gminy