Modernizacja wodociągu wraz z przyłączami wody na ul. Młynkowskiej i ul. Szamotulskiej w Dusznikach

obwieszczenie-decyzja

 

OBWIESZCZENIE - CZYTAJ

uzgodnienie

                                                                                                                                        Duszniki, dnia 03.12.2012 roku.

RRG.6733.19.2012.AB

O B W I E S Z C Z E N I E         Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie sieci wodociągowej w m. Duszniki, gmina Duszniki na dz. o nr ewid. 316/2 i 312/1, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.
         W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 12.11.2012 r.

RRG.6733.19.2012.AB

O B W I E S Z C Z E N I E


     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku (z dnia 09.11.2012r.) przedsiębiorstwa „EKOTERMA" Andrzeja Maika, os. Stefana Batorego 25/17, 60-687 Poznań, w sprawie modernizacji wodociągu wraz z przyłączami wody do budynków w ulicach Młynkowskiej i Szamotulskiej w Dusznikach na terenie dz. o nr ewid. 312/1 i 316/2 w Dusznikach, Gmina Duszniki.
     Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.