Budowa linii kablowych SN-15kV z GPZ Duszniki w kierunku m.Sedziny

                                                                                                                                                                                                                                Duszniki, dn. 19.11.2012 r.


RRG.6733.20.2012.AB

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte
postępowanie z wniosku (z dnia 14.11.2012r.) inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań w imieniu, którego na podstawie pełnomocnictwa występuje ELEKON Piotr Konieczny al.
Poznańska 58, 64-920 Piła budowa linii kablowych SN-15kV z GPZ Duszniki w kierunku m. Sędziny. Zakres prac: budowa linii kablowej SN-15kV relacji stacja WN/SN Duszniki - wcięcie w istniejącej linii SN-15kV w m. Sędziny, gmina Duszniki na działkach obręb Sędziny dz nr: 237, 250, 238/2, 238/1, 248, 249/1, 249/2, 292, 291, 279/2, 279/3, 279/4, 278, 277, 270/1, 269, 264, 265, 263, 226, 139/1, 137/5, 136/2, 135/1, 134/3, 120, obręb Duszniki: dz. nr 656, 653, 652, 651, 650, 746, 766, 765, 764, 762, 760, 759, 758, 625, 624, 620/1, 620/2. 
           Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
           W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.