Przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV w miejscowości Sękowo, gmina Duszniki

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 05.12.2012 r.


RRG.6733.18.2012.AB

OBWIESZCZENIE

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.18.2012.AB z dnia 05.12.2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie działek o nr ewid. 221 240/1, 243 położonych w Sękowie, gmina Duszniki.

        W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.

 

 

Uzgodnienia

Duszniki, dnia 12.11.2012

RRG.6733.18.2012.AB

O B W I E S Z C Z E N I E


     Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie działek o nr ewid. 221, 240/1, 243 położonych w Sękowie, gmina Duszniki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel.
061-29-56-530.

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 16.10.2012 r.

RRG.6733.18.2012.AB

O B W I E S Z C Z E N I E


     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku (z dnia 10.10.2012r.) inwestora ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 6, 64-500 Szamotuły, w imieniu, którego na podstawie pełnomocnictwa występuje Pan Mariusz Stasiak, Ryszard Stasiak, Edward Stasiak reprezentujący przedsiębiorstwo usług budowlana-montażowych „Elektrogrom" S.C., ul. Leśna 28, 64-410 Sieraków, w sprawie przebudowy linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie dz. o nr ewid. 221, 240/1, 243 w Sękowie, Gmina Duszniki.
     Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Informacje umieszczono:
1. Tablica ogłoszeń sołeckich w Sękowie
2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. BIP Duszniki
4. a/a