Przebudowa instalacji technologicznych gazu na terenie Kopalni Gazu Ziemnego Młodasko Ośrodek Grupowy Ceradz w Ceradzu Dolnym na dz. nr 226/3, gmina Duszniki

Uzgodnienia

Duszniki, dnia 12.11.2012

RRG.6733.17.2012.AB

O B W I E S Z C Z E N I E


     Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie instalacji technologicznych gazu na terenie Kopalni Gazu Ziemnego Młodasko Ośrodek Grupowy Ceradz na terenie działki o nr ewid. 226/3 położonej w Ceradzu Dolnym, gmina Duszniki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 12.10.2012 r.

RRG.6733.17.2012.AB

O B W I E S Z C Z E N I E


     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647)Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku (z dnia 11.10.2012r.) inwestora Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra w imieniu, którego na podstawie pełnomocnictwa występuje Pani Małgorzata Dobrowolska ul. Tatrzańska 6E, 68-200 Żary w sprawie przebudowy instalacji technologicznych gazu na terenie Kopalni Gazu Ziemnego Młodasko Ośrodek Grupowy Ceradz w Ceradzu Dolnym na dz. nr 226/3, gmina Duszniki.
     Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń sołeckich w Ceradzu Dolnym
2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. BIP Duszniki
4. a/a