Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupa linii SN-15kV, linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Mieściska dz. nr 51/2, 51/1, 29

Obwieszczenie- uzgodnienia

Duszniki, dnia 13.08.2012

RRG.6733.13.2012.AB

 

 

 

                                                       O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupa linii SN-15kV, linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Mieściska dz. nr 51/2, 51/1, 29 gm. Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel.
061-29-56-530.

 

Otrzymują:

      1.  Tablica ogłoszeń w Mieściska

      2.  Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

3.  BIP Gminy Duszniki

4.  a/a (Wyt. A.B.)

 

 

 

 

 

 

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 1.08.2012 r.

RRG.6733.13.2012.AB

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647)Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 30.07.2012 r. Enea Operator Sp. z o.o. Odział Dystrybucji Poznań, Rejon Dystrybucji Szamotuły, ul. Nowowiejskiego 6, 64 - 500 Szamotuły, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa występuje Pan Ryszard Stasiak w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupa linii SN-15kV, linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nn-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych w m. Mieściska dz. nr 51/2, 51/1, 29 gm. Duszniki.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.