Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kolejowej w Dusznikach

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 14.05.2012 r.

RRG.6733.7.2012.AB

OBWIESZCZENIE

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.7.2012.AB z dnia 14.05.2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego ulicy Kolejowej na terenie działek o nr ewid. 551/2, 590, 1247, 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 545/5, 573 i 1114/3 położonych w Dusznikach, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.
Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń w Dusznikach
2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. BIP Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 10.05.2012 r.


RRG.6733.7.2012.AB

O B W I E S Z C Z E N I E

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 08.05.2012 r. Gminy Duszniki, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie oświetlenia drogowego ul. Kolejowej, gmina Duszniki na dz. nr 551/2, 590, 1247, 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 545/5, 573 i 1114/3.
     Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Otrzymują strony postępowania:
1. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Dusznikach
2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. BIP Gminy Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)