Budowa linii kablowej w Kunowie

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 10.04.2012 r.


RRG.6733.5.2012.AB

OBWIESZCZENIE


     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.5.2012.AB z dnia 10.04.2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na terenie działki o nr ewid. 54 położonej w miejscowości Kunowo, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.


Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń w Kunowo
2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. BIP Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 02.04.2012 r.


RRG.6733.5.2012.AB

O B W I E S Z C Z E N I E

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 29.03.2012 r. złożonego przez ENEA Operator Sp. z o.o., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii kablowej nN-0,4kV dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domów jednorodzinnych w miejscowości Kunowo, gmina Duszniki, dz. nr: od 240/1 do 240/47, 240/51 oraz 240/54.
     Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.


Otrzymują:
1. Roman Cegielski
    Energobud Leszno Sp. z o.o.
    Oddział Poznań
    Ul. Strzeszyńska 58
    60-479 Poznań
2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Kunowie
3. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach
4. BIP Gminy Duszniki
5. a/a (Wyt. A.B.)