Budowa linii kablowej oraz stacji transformatorowej w Ceradzu Dolnym

Uzgodnienie z Marszałkiem

Duszniki, dnia 28.05.2012 roku.

RRG.6733.6.2012.AB

O B W I E S Z C Z E N I E


     Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy stacji transformatorowej, budowy linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek o nr ewid. 116, 119/4, 119/5 i 119/7 położonych w miejscowości Ceradz Dolny, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Wywieszono na okres 14 dni:
1. Tablica ogłoszeń w Ceradzu Dolnym
2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. BIP Gminy Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)

Uzgodnienia

Duszniki, dnia 18.05.2012 roku.

RRG.6733.6.2012.AB

O B W I E S Z C Z E N I E

     Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie stacji transformatorowej, budowy linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek o nr ewid. 116, 119/4, 119/5 i 119/7 położonych w miejscowości Ceradz Dolny, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.
Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń w Ceradzu Dolnym
2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. BIP Gminy Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 08.05.2012 r.


RRG.6733.6.2012.AB

O B W I E S Z C Z E N I E

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 24.04.2012 r. ENEA Operator Sp. z o.o., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 kV i linii kablowej nN na dz. nr: 116, 119/4, 119/5 i 119/7 dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej domów jednorodzinnych w miejscowości Ceradz Dolny, gmina Duszniki.
     Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Otrzymują strony postępowania:
1. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Ceradzu Dolnym
2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. BIP Gminy Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)