Budowa końcowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV złącz kablowo-pomiarowych w m. Duszniki, gmina Duszniki na dz. nr 329, 345, 324, 383/7, 383/2

Obwieszczenie końcowe

 

Duszniki, dn. 13.09.2012 r.

RRG.6733.15.2012.AB

OBWIESZCZENIE


     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku, Dz. U. Nr 0 poz. 647) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.15.2012.AB z dnia 13.09.2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie końcowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV, złącz kablowo-pomiarowych na terenie działek o nr ewid. 329, 345, 324, 383/7, 383/2 w miejscowości Duszniki, gmina Duszniki
     W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.


Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń sołeckich w Dusznikach
2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. BIP Duszniki
4. a/a

Obwieszczenie- uzgodnienia

Duszniki, dnia 17.08.2012

RRG.6733.15.2012.AB

 

 

 

                                                       O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie końcowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV oraz złącz kablowo-pomiarowych w m. Duszniki, gmina Duszniki na dz. nr 329, 345, 324, 383/7, 383/2 w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

Ponadto zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji z właściwym zarządcą drogi.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel.
061-29-56-530.

 

Otrzymują:

      1.  Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Dusznikach

      2.  Wywieszono na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach

3.  BIP Gminy Duszniki

4.  a/a (Wyt. A.B.)

 

 

 

 

 

 

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 08.08.2012 r.

RRG.6733.15.2012.AB

 

                                                       O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 06.08.2012 r. Gminy Duszniki, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie końcowej stacji transformatorowej, elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV złącz kablowo-pomiarowych w m. Duszniki kablowej, gmina Duszniki na dz. nr 329, 345, 324, 383/7, 383/2.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

 

Otrzymują strony postępowania:

      1  Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Dusznikach

      2  Wywieszono na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach

      3  BIP Gminy Duszniki

      4  a/a (Wyt. A.B.)