Budowa kanalizacji w Grzebienisku, ul. Parkowa

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 20.04.2012 r.

RRG.6733.2.2012.AB

OBWIESZCZENIE

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.2.2012.AB z dnia 20.04.2012 r. w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RRG.6733.8.2011.AB z dnia 21.09.2011r. polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 80, 83/7, 423, 426/1, 425, 427, 426, 421 i 419 położonych w miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.

Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń w Grzebienisku
2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. BIP Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)

Uzupełnienie wniosku

Duszniki, dn. 10.04.2012 r.

RRG.6733.2.2012.AB


O B W I E S Z C Z E N I E

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż w dniu 05.04.2012 wpłynął wniosek firmy PROJEKTOWANIE - Marek Galiński w sprawie uwzględnienia w decyzji o zmianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, nr RRG.6733.8.2011. AB z dnia 21.09.2011 r. dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 80, 83/7, 423, 426/1, 425, 427, 426, 421, 419, 83/5 i 83/6 w miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki działek o nr ewid. 422, 413 oraz 441/3 w Grzebienisku, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Uzgodnienie z Marszałkiem

Duszniki, dnia 04.04.2012 roku.


RRG.6733.2.2012.AB

O B W I E S Z C Z E N I E

     Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RRG.6733.8.2011.AB z dnia 21.09.2011r. polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 80, 83/7, 423, 426/1, 425, 427, 426, 421 i 419 położonych w miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel.
061-29-56-530.

Wywieszono na okres 14 dni:
1. Tablica ogłoszeń w Grzebienisku
2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. BIP Gminy Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)

Uzgodnienia

Duszniki, dnia 27.03.2012 roku.


RRG.6733.2.2012.AB

O B W I E S Z C Z E N I E

     Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RRG.6733.8.2011.AB z dnia 21.09.2011r. polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 80, 83/7, 423, 426/1, 425, 427, 426, 421 i 419 położonych w miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel.
061-29-56-530.
Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń w Grzebienisku
2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. BIP Gminy Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 05.03.2012 r.


RRG.6733.2.2012.AB

O B W I E S Z C Z E N I E

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 01.03.2012 r. (data wpływu 02.03.2012 r.) w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, nr RRG.6733.8.2011. AB z dnia 21.09.2011 r. dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 80, 83/7, 423, 426/1, 425, 427, 426, 421 i 419 w miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki. Zmiana polega na poszerzeniu obszaru inwestycji o działki nr 83/5 i 83/6 w Grzebienisku, gmina Duszniki.
     Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Otrzymują:
1. Strony postępowania
2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Grzebienisku
3. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach
4. BIP Gminy Duszniki
5. a/a (Wyt. A.B.)