Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 306 w Sękowie

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 16.04.2012 r.

RRG.6733.3.2012.AB

OBWIESZCZENIE

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.3.2012.AB z dnia 16.04.2012 r. w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewid. 159/1, 326, 347, 349 i 350 położonych w miejscowości Sękowo, gmina Duszniki.
     W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.


Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń w Sękowie
2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. BIP Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)

Uzgodnienie z WZDW

Duszniki, dnia 06.04.2012 roku.

RRG.6733.3.2012.AB

O B W I E S Z C Z E N I E

     Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie działek o nr ewid. 159/1, 326, 347, 349 i 350 położonych w miejscowości Sękowo, gmina Duszniki z właściwym zarządcą drogi.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel.
061-29-56-530.

Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń w Sękowie
2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. BIP Gminy Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 27.03.2012 r.

RRG.6733.3.2012.AB

O B W I E S Z C Z E N I E


     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 21.03.2012 r. złożonego przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, z siedzibą ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. od m. Sękowo do drogi krajowej nr 92 wraz z budową kanalizacji deszczowej. Usytuowanie inwestycji na dz. nr 159/1, 326, 347, 349, 350 w Sękowie.
     Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Otrzymują:
1. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
    Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach
    Ul. Powstańców Wlkp. 75
    64-500 Szamotuły
2. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
   Ul. Wilczak 51
   61-623 Poznań
3. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Sękowie
4. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach
5. BIP Gminy Duszniki
6. a/a (Wyt. A.B.)