Zmiana mpzp dla dz. nr 152/1 w Grzebienisku

Przystąpienie

Duszniki, dnia 3.10.2011 r.

RRG.6724.2.8.2011

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla działki nr 152/1 w Grzebienisku

       Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Duszniki:

uchwały Nr XII/63/11 z dnia 23.08.2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 152/1 w Grzebienisku. 

       Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                        Wójt Gminy