Zmiana decyzji celu publicznego dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn w Wilczynie

Wydanie decyzji

 

Duszniki, dn. 15.12.2011 r.

RRG.6733.12.2011.AB

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.7331-4/09 z dnia 16.02.2009 r., zmienionej decyzją nr RRG.7331-4/09 z dnia 23.09.2009 r., dla zadania polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr ewid. 69/3, 69/2, 54/14 oraz 54/49 położonych w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki.

W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 4 (tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 – 14:30.

Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń w Wilczynie
2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. BIP Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)

Uzgodnienie z ZDP

Duszniki, dnia 06.12.2011 roku.

RRG.6733.12.2011.AB

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach w sprawie uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi projektu zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16.02.2009r. o nr RRG.7331-4/09, zmienionej decyzją RRG.7331-4/09 z dnia 23.09.2009r., dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek o nr ewid. 69/3, 69/2, 54/14 i 54/59 w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel.
061-29-56-530.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w Wilczynie

2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

3. BIP Gminy Duszniki

4. a/a (Wyt. A.B.)

 

Wszczęcie postępowania

 

Duszniki, dn. 01.12.2011 r.

RRG.6733.12.2011.AB

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku spółki ENEA Operator, RD Szamotuły, ul. Nowowiejskiego 6, 64-500 Szamotuły z dnia 28.11.2011 r. w sprawie zmiany decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.7331-4/09 z dnia 16.02.2009 r., zmienionej decyzją nr RRG.7331-4/09 z dnia 23.09.2009 r., dla zadania polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr ewid. 69/3, 69/2, 54/14 oraz 54/49 położonych w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki.

     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Otrzymują:

1. Strony postępowania wg rozdzielnika

2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Wilczynie

3. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach

4. BIP Gminy Duszniki

5. a/a (Wyt. A.B.)