Budowa oświetlenia w Sękowie

Uzgodnienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego

 

Duszniki, dn. 08.08.2011 r.

RRG.6733.5.2011.AL

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 2 i 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie lampy oświetleniowej na działce o nr ewid. 157/6 w miejscowości Sękowo, gmina Duszniki.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel.
061-29-56-530.

Wywieszono na okres 14 dni:

1. Tablica ogłoszeń w Sękowo

2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

3. BIP Gminy Duszniki

4. a/a (Wyt. A.L.)

Uzgodnienia

Duszniki, dnia 26.07.2011 roku.

RRG.6733.5.2011.AL

 

                                                            O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie lampy oświetleniowej na działce o nr ewid. 157/6 w miejscowości Sękowo, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w Sękowo

2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

3. BIP Gminy Duszniki

4. a/a (Wyt. A.L.)

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 05.07.2011 r.

RRG.6733.5.2011.AL

O B W I E S Z C Z E N I E 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 01.07.2011 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie lampy oświetleniowej na działce nr 157/6 w miejscowości Sękowo, gmina Duszniki.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Otrzymują:

1. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Sękowo

2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach

3. BIP Gminy Duszniki

4. a/a (Wyt. A.L.)