Budowa linii kablowych SN-15kV z GPZ Duszniki w kierunku miejscowości Sędziny

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 06.10.2011 r.

RRG.6733.9.2011.AB

OBWIESZCZENIE

 

           Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.9.2011.AB z dnia 06.10.2011 r. w sprawie wyprowadzenia linii kablowych SN-15kV z GPZ Duszniki w kierunku miejscowości Sędziny, na działkach o nr ewid. 237, 250, 238/1, 248, 238/2, 249/1, 249/2, 292, 291, 279/2, 279/3, 279/4, 278, 277, 270/1, 269, 264, 265, 263, 226, 139/1, 137/5, 136/2, 135/1, 134/3 i 120 obręb Sędziny oraz 656, 653, 652, 651, 650, 746, 766, 765, 764, 762, 760, 759, 758, 625, 624, 620/1 i 620/2 obręb Duszniki, gmina Duszniki.

W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 4
(tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 – 14:30.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

2. Tablica ogłoszeń w Sędzinach

3. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

4. BIP Duszniki

5. a/a (Wyt. A.B.)

Uzgodnienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego

Duszniki, dn. 29.08.2011 r.

RRG.6733.9.2011.AB

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na wyprowadzeniu linii kablowych SN-15kV z GPZ Duszniki w kierunku miejscowości Sędziny, na działkach o nr ewid. 237, 250, 238/1, 248, 238/2, 249/1, 249/2, 292, 291, 279/2, 279/3, 279/4, 278, 277, 270/1, 269, 264, 265, 263, 226, 139/1, 137/5, 136/2, 135/1, 134/3 i 120 obręb Sędziny oraz 656, 653, 652, 651, 650, 746, 766, 765, 764, 762, 760, 759, 758, 625, 624, 620/1 i 620/2 obręb Duszniki, gmina Duszniki.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel.
061-29-56-530.

Wywieszono na okres 14 dni:

1. Tablica ogłoszeń w Sędziny

2. Tablica ogłoszeń w Duszniki

3. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

4. BIP Gminy Duszniki

5. a/a (Wyt. A.B.)

 

Uzgodnienia

Duszniki, dnia 18.08.2011 roku.

RRG.6733.9.2011.AL

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na wyprowadzeniu linii kablowych SN-15kV z GPZ Duszniki w kierunku miejscowości Sędziny, na działkach o nr ewid. 237, 250, 238/1, 248, 238/2, 249/1, 249/2, 292, 291, 279/2, 279/3, 279/4, 278, 277, 270/1, 269, 264, 265, 263, 226, 139/1, 137/5, 136/2, 135/1, 134/3 i 120 obręb Sędziny oraz 656, 653, 652, 651, 650, 746, 766, 765, 764, 762, 760, 759, 758, 625, 624, 620/1 i 620/2 obręb Duszniki, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.
Ponadto zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach oraz do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji z właściwym zarządcą drogi.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

 

Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń w Sędziny
2. Tablica ogłoszeń w Duszniki
3. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
4. BIP Gminy Duszniki
5. a/a (Wyt. A.L.

Wszczęcie postępowania

 

Duszniki, dn. 05.08.2011 r.

RRG.6733.9.2011.AB

O B W I E S Z C Z E N I E

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 03.08.2011 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii kablowych SN-15kV z GPZ Duszniki w kierunku miejscowości Sędziny, poprzez działki nr 620/2, 620/1, 624, 625, 758, 759, 760, 762, 764, 765, 766, 746, 650, 651, 652, 653 i 656 w Dusznikach oraz poprzez działki nr 120, 134/3, 135/1, 136/2, 137/5, 139/1, 226, 263, 265, 264, 269, 270/1, 277, 278, 279/4, 279/3, 279/2, 291, 292, 249/2, 249/1, 238/2, 248, 238/1, 250, 237 w Sędzinach, gmina Duszniki.

     Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

     W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Otrzymują:

1. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Dusznikach

2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Sędzinach

3. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach

4. BIP Gminy Duszniki