Budowa linii kablowej Sędzinko-Sędziny

Uzgodnienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego

 

Duszniki, dn. 11.04.2011 r.

RRG.6733.2.2011.AL

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowy kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV, kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4kV i stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV na działkach o nr ewid. 248/1 w miejscowości Sędzinko oraz o nr ewid. 234, 232, 233/1 i 233/2 w miejscowości Sędziny, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Wywieszono na okres 14 dni:

1. Tablica ogłoszeń w Sędzinku

2. Tablica ogłoszeń w Sędzinach

3. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

4. BIP Gminy Duszniki

5. a/a (Wyt. A.L.)