Budowa linii kablowej Sędzinko-Sędziny

Uzgodnienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego

 

Duszniki, dn. 11.04.2011 r.

RRG.6733.2.2011.AL

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowy kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV, kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4kV i stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV na działkach o nr ewid. 248/1 w miejscowości Sędzinko oraz o nr ewid. 234, 232, 233/1 i 233/2 w miejscowości Sędziny, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Wywieszono na okres 14 dni:

1. Tablica ogłoszeń w Sędzinku

2. Tablica ogłoszeń w Sędzinach

3. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

4. BIP Gminy Duszniki

5. a/a (Wyt. A.L.)

Uzgodnienia

 

Duszniki, dnia 31.03.2011 roku.

RRG.6733.2.2011.AL

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV, kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4kV i stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV na działkach o nr ewid. 248/1 w miejscowości Sędzinko oraz o nr ewid. 234, 232, 233/1 i 233/2 w miejscowości Sędziny, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Otrzymują:

1.Tablica ogłoszeń w Sędzinko

2. Tablica ogłoszeń w Sędziny

3. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

4.BIP Gminy Duszniki

5. a/ a (Wyt. A.L.)

Wszczęcie postępowania

 

Duszniki, dn. 30.03.2011 r.

RRG.6733.2.2011.AL

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 17.03.2011 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV, kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4kV i stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV na działkach o nr ewid. 248/1 w miejscowości Sędzinko oraz o nr ewid. 234, 232, 233/1 i 233/2 w miejscowości Sędziny, gmina Duszniki.Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.


Wywieszono na 14 dni:
1. Tablica ogłoszeń w Sędzinko
2. Tablica ogłoszeń w Sędziny
3. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
4. BIP Gminy Duszniki