Budowa linii elektroenergetycznej SN 15kV w Sędzinku

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 02.05.2011

RRG.6733.3.2011.AL

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.2.2011.AL z dnia 02.05.2011 r. w sprawie budowy linii elektroenergetycznej SN 15kV, linii nn 0,4kV i stacji transformatorowej 15/0,4kV typu słupowego na działkach o nr ewid. 522/5, 523/1, 524/18, 524/19, 277, 278/17, 264, 262, 524/10 i 524/11 w miejscowości Sędzinko, gmina Duszniki.

W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniem wydanym w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 4
(tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 – 14:30.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w Sędzinku

2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

3. BIP Duszniki

4. a/a (Wyt. A.L.)

Uzgodnienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego

 

Duszniki, dn. 11.04.2011 r.

RRG.6733.3.2011.AL

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowy linii elektroenergetycznej SN 15kV, linii nn 0,4kV i stacji transformatorowej 15/0,4kV typu słupowego na działkach o nr ewid. 522/5, 523/1, 524/18, 524/19, 277, 278/17, 264, 262, 524/10 i 524/11 w miejscowości Sędzinko, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Wywieszono na okres 14 dni:

1. Tablica ogłoszeń w Sędzinku

2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

3. BIP Gminy Duszniki

4. a/a (Wyt. A.L.)

Uzgodnienia

 

Duszniki, dnia 31.03.2011 roku.

RRG.6733.3.2011.AL

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV, linii nn 0,4kV i stacji transformatorowej 15/0,4kV typu słupowego na działkach o nr ewid. 522/5, 523/1, 524/18, 524/19, 277, 278/17, 264, 262, 524/10 i 524/11 w miejscowości Sędzinko, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

Ponadto zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji z właściwym zarządcą drogi.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w Sędzinko

2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

3. BIP Gminy Duszniki

4. a/a (Wyt. A.L.)

Wszczęcie postępowania

 

Duszniki, dn. 30.03.2011 r.

RRG.6733.3.2011.AL

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 17.03.2011 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii elektroenergetycznej SN 15kV, linii nn 0,4kV i stacji transformatorowej 15/0,4kV typu słupowego na działkach o nr ewid. 522/5, 523/1, 524/18, 524/19, 277, 278/17, 264, 262, 524/10 i 524/11 w miejscowości Sędzinko, gmina Duszniki.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

1. Wywieszono na 14 dni na tablicy ogłoszeń w Sędzinku
2. Wywieszono na 14 dni na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. BIP Gminy Duszniki