Budowa linii elektroenergetycznej w Sędzinku

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 14.11.2011 r.

RRG.6733.11.2011.AB

 

OBWIESZCZENIE

              Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.11.2011.AB z dnia 14.11.2011 r. w sprawie pobudowania linii kablowej nn 0,4kV z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działkach o nr ewid. 518/17, 216/6, 216/7 i 102/8 obręb Sędzinko, gmina Duszniki.

W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 4 (tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 – 14:30.


Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w Sędzinku

2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

3. BIP Duszniki

4. a/a (Wyt. A.B.)

Uzgodnienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego

 

Duszniki, dn. 25.10.2011 r.

RRG.6733.11.2011.AB

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na pobudowaniu linii kablowej nn 0,4kV z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działkach o nr ewid. 518/17, 216/6, 216/7 i 102/8 obręb Sędzinko, gmina Duszniki.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel.
061-29-56-530.

Wywieszono na okres 14 dni:

1. Tablica ogłoszeń w Sędzinko

2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

3. BIP Gminy Duszniki

4. a/a (Wyt. A.B.)

Uzgadnianie

 

Duszniki, dnia 13.10.2011 roku.

RRG.6733.11.2011.AB

                                                            O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na pobudowaniu linii kablowej nn 0,4kV z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV na działkach o nr ewid. 518/17, 216/6, 216/7 i 102/8 obręb Sędzinko, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

Ponadto zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach w sprawie uzgodnienia w/w projektu decyzji z właściwym zarządcą drogi.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel.
061-29-56-530.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w Sędzinko

2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

3. BIP Gminy Duszniki

5. a/a (Wyt. A.B.)

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 28.09.2011 r.                                                                                 RRG.6733.11.2011.AB

O B W I E S Z C Z E N I E

          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku spółki ENEA Operator, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań z dnia 21.09.2011 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 216/6, 216/7, 102/8 oraz 518/17 w Sędzinku, gmina Duszniki.
        
Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
         
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Otrzymują:

1. Strony postępowania wg rozdzielnika

2. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Sędzinku

3. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w UG w Dusznikach

4. BIP Gminy Duszniki

5. a/a (Wyt. A.B.)