Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Szkolnej w miejscowości Sękowo

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 21.09.2011

RRG.6733.7.2011.AB

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.6733.7.2011.AB z dnia 21.09.2011 r. w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 226, 335/6 i 335/17 w miejscowości Sękowo, gmina Duszniki.

W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 4
(tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 – 14:30.

Otrzymują:

1.Tablica ogłoszeń w Sękowie

2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

3. BIP Duszniki

4. a/a (Wyt. A.B.)

Uzgodnienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego

Duszniki, dn. 29.08.2011 r.

RRG.6733.7.2011.AB

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 226, 335/6 i 335/17 w miejscowości Sękowo, gmina Duszniki.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel.
061-29-56-530.

Wywieszono na okres 14 dni:

1. Tablica ogłoszeń w Sękowo

2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

3. BIP Gminy Duszniki

4. a/a (Wyt. A.B.)

Uzgodnienia

Duszniki, dnia 17.08.2011 roku.

RRG.6733.7.2011.AB

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 226, 335/6 i 335/17 w miejscowości Sękowo, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

 

 

Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń w Sękowo
2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. BIP Gminy Duszniki
4. a/a (Wyt. A.B.)

Wszczęcie postępowania

 

Duszniki, dn. 01.08.2011 r.

RRG.6733.7.2011.AL

                                                            O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 28.07.2011 r. (data wpływu 29.07.2011 r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Szkolnej w miejscowości Sękowo, gmina Duszniki na działkach nr 226, 335/6 i 335/17.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.