Plan m. Mieściska

Wyłożenie planu

 

RRG.7321-41/08

OGŁOSZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego   obejmującego obszar położony w południowo-wschodniej części Mieścisk.

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), oraz uchwały Rady Gminy Duszniki nr XXXVII/251/08 z dnia 30.12.2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieściskach obejmującego obszar położony w południowo-wschodniej części Mieścisk wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od 24.02.2010 r. do 17.03.2010r. w siedzibie Urzędu Gminy  w Dusznikach w godzinach urzędowania.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.02.2010 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Dusznikach o godz. 9.30.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz art. 39 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta lub  ustnie do protokołu  w siedzibie Urzędu Gminy, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@duszniki.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2010  roku. 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.

                                                                                                                                          

                                                                                                                                 Wójt Gminy Duszniki