Plan m. Duszniki dzialka 594/15 i 594/16

Wyłożenie do publicznego wglądu

Duszniki, dnia 18 stycznia 2011 r.


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Jana Pawła II i ulicą Kolejową w Dusznikach

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 130, poz. 871) oraz Uchwały Rady Gminy Duszniki nr LIV/396/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Jana Pawła II i ulicą Kolejową w Dusznikach, obejmującego obszar działek oznaczonych nr geodezyjnym 594/16, 594/15, ark. mapy 4, obręb Duszniki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 stycznia 2011 r. do 22 lutego 2011 r., w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki,
ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, w godzinach urzędowania.
 Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lutego 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki o godz. 10.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2011 r. 

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Gminy Duszniki.