Plan m. Duszniki dzialka 594/15 i 594/16

Wyłożenie do publicznego wglądu

Duszniki, dnia 18 stycznia 2011 r.


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Jana Pawła II i ulicą Kolejową w Dusznikach

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 130, poz. 871) oraz Uchwały Rady Gminy Duszniki nr LIV/396/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Jana Pawła II i ulicą Kolejową w Dusznikach, obejmującego obszar działek oznaczonych nr geodezyjnym 594/16, 594/15, ark. mapy 4, obręb Duszniki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 stycznia 2011 r. do 22 lutego 2011 r., w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki,
ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, w godzinach urzędowania.
 Granice obszaru objętego projektem planu określone są na załączniku graficznym. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 lutego 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki o godz. 10.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2011 r. 

Informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją w Urzędzie Gminy Duszniki.

 

Przystąpienie

 

Duszniki, dnia 23.02.2010 r.

RRG.7322-1/10

  

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
 zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Jana Pawła II i ulicą Kolejową w Dusznikach

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Duszniki uchwały nr LIV/396/10 z dnia 26 stycznia 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działek oznaczonych nr geodezyjnym 594/16, 594/15, ark. mapy 4, obręb Duszniki.

 

Granice obszaru objętego sporządzaniem planu określone są na załączniku graficznym do uchwały.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki na adres: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki,
w terminie od 25 lutego do 28 marca 2010 r.

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.