Zmiana decyzji RRG.7331-54/09 z dnia 15.04.2009r.

Wydanie decyzji

 

Duszniki, dn. 29.04.2010 r.

RRG.7331-74/10

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr RRG. 7331-54/09 z dnia 15.04.2009r., dotyczącej budowy linii kablowych 30 kV wraz z traktem światłowodowym Etap VIII Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki na terenie działek o nr ewid.:619/1, 746, 745, 744, 742, 741, 737, 730, 729, 709, 704/2, 705, 685, 535, 569, 526, 525, 528, 524, 523, 522, 521/3, 503, 497, 498, 478/1, 476/2, 475/2, 474/2, 473, 507 położonych w miejscowości Duszniki, gmina Duszniki.

Zmiana dotyczy załączników nr 2 i 3 do w/w decyzji, w których zmianie ulega trasa linii kablowej 30kV w obrębie działek objętych decyzją.

Projekt decyzji uzgodniono z właściwym zarządcą drogi, tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Szamotułach postanowieniem nr ZDP.-2/5448/67/2010 z dnia 15.04.2010r.

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu. 

 Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń w Dusznikach
2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
3. a/a (Wyt. A.L.)

 

Uzgodnienie

 

Duszniki, dn. 08.04.2010 r.

RRG.7331-74/10

 O B W I E S Z C Z E N I E

  

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych o uzgodnienie projektu decyzji o zmianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.7331-54/09 z dnia 15.04.2009r., wydanej dla zadania polegającego na budowie linii kablowych 30 kV wraz z traktem światłowodowym Etap VIII Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki na terenie działek o nr ewid.:619/1, 746, 745, 744, 742, 741, 737, 730, 729, 709, 704/2, 705, 685, 535, 569, 526, 525, 528, 524, 523, 522, 521/3, 503, 497, 498, 478/1, 476/2, 475/2, 474/2, 473, 507 położonych w miejscowości Duszniki, gmina Duszniki z właściwym zarządcą drogi.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

 

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki

 2. Tablica ogłoszeń w Duszniki

 3. a/a (Wyt. A.L.)

 

Wszczęcie postępowania

 

Duszniki, dn. 16.03.2010 r.

RRG.7331-74/10

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 15.03.2010r. w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.7331-54/09 z dnia 15.04.2010r., wydanej dla zadania polegającego na budowie linii kablowych 30 kV wraz z traktem światłowodowym Etap VIII Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki na terenie działek o nr ewid.:619/1, 746, 745, 744, 742, 741, 737, 730, 729, 709, 704/2, 705, 685, 535, 569, 526, 525, 528, 524, 523, 522, 521/3, 503, 497, 498, 478/1, 476/2, 475/2, 474/2, 473, 507 położonych w miejscowości Duszniki, gmina Duszniki. Zmiana dotyczy załączników nr 2 i 3 do w/w decyzji, w których zmianie ulegnie trasa linii kablowej 30kV w obrębie działek objętych decyzją.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

Otrzymują:

 1. PSWM Wielkopolska
    Poznań, ul. Staszica 2/17

 2. Tablica ogłoszeń w Dusznikach
 3. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
 4. a/a (Wyt. A.L.)