Zmiana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wilczynie

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 28.10.2010 r.

RRG.7331-192/10

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.7331-4/09 z dnia 16.02.2009r., zmienionej decyzją nr RRG.7331-4/09 z dnia 23.09.2010r. oraz przeniesioną na rzecz inwestora decyzją nr RRG.7331-77/10 z dnia 18.03.2010r..

W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 4
(tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 – 14:30.

 

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w Wilczynie

2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

3. BIP Duszniki

4. a/a (Wyt. A.L.)

Uzgodnienia drogi powiatowe

Duszniki, dn. 14.10.2010 r.

RRG.7331-192/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.7331-4/09 z dnia 16.02.2009r., zmienionej decyzją nr RRG.7331-4/09 z dnia 23.09.2010r. oraz przeniesionej na rzecz inwestora decyzją nr RRG.7331-77/10 z dnia 18.03.2010r.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

 

 

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki

2. Tablica ogłoszeń w Wilczyna

3. BIP

 4. a/a (Wyt. A.L.)

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 11.10.2010 r.

RRG.7331-192/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 07.10.2010r. w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.7331-4/09 z dnia 16.02.2009r., (zmienionej decyzją RRG.7331-4/09 z dnia 23.09.2009 r. oraz przeniesionej decyzją
RRG.7331-77/10 z dnia 18.03.2010r.) wydanej dla zadania polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr ewid. 69/3, 69/2, 54/14 oraz 54/49 położonych w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki. Zmiana dotyczy załącznika graficznego do w/w decyzji, w którym zmianie ulegnie trasa linii kablowej w obrębie działek objętych decyzją.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.