Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Grzebienisku

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 15.09.2010 r.

RRG.7331-146/10

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie rozbudowy rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 245/3, 249/1, 256, 244/1, 245/10, 245/11 położonych w miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki.

W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 4
(tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 – 14:30.

 

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w Grzebienisku

2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

3. BIP Duszniki

4. a/a (Wyt. A.L.)

Uzgodnienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego

 

Duszniki, dn. 26.08.2010 r.

RRG.7331-146/10

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 245/3, 249/1, 256, 244/1, 245/10, 245/11 położonych w miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

 

Otrzymują:1. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki
2. Tablica ogłoszeń w Grzebienisko
3. a/a (Wyt. A.L.)

 

 

Uzgodnienia

Duszniki, dn. 17.08.2010 r.

RRG.7331-146/10

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 245/3, 249/1, 256, 244/1, 245/10, 245/11 położonych w miejscowości Grzebienisko, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

Zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono również do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach o uzgodnienie przedmiotowego projektu decyzji z właściwym zarządcą drogi.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

Wszczęcie postępowania


Duszniki, dn. 27.07.2010 r.

RRG.7331-146/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 22.07.2010r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na rozbudowie rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do działek oznaczonych nr geodezyjnym 245/9, 250/9 i 250/7 w Grzebienisku, gmina Duszniki.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania lub pod nr tel. 61-29-56-530.