Budowa wieży telefonii komórkowej Duszniki

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 24.05.2010 r.

RRG.7331-33/10

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie odmowy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej firmy P4 Sp. z o.o. operatora sieci PLAY nr SZA3061 na terenie części działki nr ewid. 568 położonej przy ul. Kolejowej w Dusznikach, gmina Duszniki.

W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w Urzędzie Gminy Duszniki,
ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 4 (tel. 061 29 56 530) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 – 14:30.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

 2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 3. BIP Gminy Duszniki

 4. a/a (Wyt. A.L.)

Wyłożenie dokumentacji

Duszniki, dnia 10 maja 2010 r.

RRG.7331-33/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Duszniki

 

zawiadamia

dokumentacja zgromadzona w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej firmy P4 Sp. z o.o. operatora sieci PLAY nr SZA3061 na terenie części działki nr ewid. 568 położonej przy ul. Kolejowej w Dusznikach, gmina Duszniki znajduje się w Urzędzie Gminy Duszniki – pokój nr 4 – i jest dostępna do wglądu do dnia 20 maja 2010 r. w godzinach otwarcia urzędu.

W wyżej podanym terminie strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów. Ponadto informuję, iż po tym terminie na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

  

Otrzymują : 

 1. Tablica ogłoszeń w Duszniki

 2. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki

 3. BIP Urzędu Gminy Duszniki

Uzgodnienia

 

Duszniki, dn. 24.03.2010 r.

RRG.7331-33/10

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej firmy P4 Sp. z o.o. operatora sieci PLAY nr SZA3061 na terenie części działki nr ewid. 568 położonej przy ul. Kolejowej w Dusznikach, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki

 2. Tablica ogłoszeń w Duszniki

 3. a/a (Wyt. A.L.)

 

Wszczęcie

Duszniki, dn. 25.02.2010 r.

RRG.7331-33/10

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 01.02.2010r. (uzupełniony dnia 19.02.2010) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej firmy P4 Sp. z o.o. operatora sieci PLAY nr SZA3061 na działce nr 568 w miejscowości Duszniki, gmina Duszniki.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na jej skomplikowany i zawiły charakter oraz konieczność dokonania (zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.