Budowa wieży telefonii komórkowej Duszniki

Uzgodnienia

 

Duszniki, dn. 24.03.2010 r.

RRG.7331-33/10

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej firmy P4 Sp. z o.o. operatora sieci PLAY nr SZA3061 na terenie części działki nr ewid. 568 położonej przy ul. Kolejowej w Dusznikach, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki

 2. Tablica ogłoszeń w Duszniki

 3. a/a (Wyt. A.L.)