Budowa oświetlenia ulicznego w Mieścinkach

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 26.10.2010 r.

RRG.7331-184/10

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z słupami i oprawami oświetleniowymi na terenie działek nr ewid. 75/1, 79/1, 80/1, 88/4, 88/5, 84/10, 88/9, 88/8, 112/1, 94/1, 96/1, 97/1 położonych w miejscowości Mieściska.

W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki,
ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 4 (tel. 061-29-56-530) w poniedziałek
w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 – 14:30.

 

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w Grzebienisku

2. Tablica ogłoszeń w Mieściskach

3. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

4. BIP Duszniki

5. a/a (Wyt. A.L.)

Uzgodnienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego

Duszniki, dn. 14.10.2010 r.

RRG.7331-184/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z słupami i oprawami oświetleniowymi na terenie działek nr ewid. 75/1, 79/1, 80/1, 88/4, 88/5, 84/10, 88/9, 88/8, 112/1, 94/1, 96/1, 97/1 położonych w miejscowości Mieściska, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

 

Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki
2. Tablica ogłoszeń w Mieściska
3. a/a (Wyt. A.L.)

Uzgodnienia

Duszniki, dn. 07.10.2010 r.

RRG.7331-184/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z słupami i oprawami oświetleniowymi na terenie działek nr ewid. 75/1, 79/1, 80/1, 88/4, 88/5, 84/10, 88/9, 88/8, 112/1, 94/1, 96/1, 97/1 położonych w miejscowości Mieściska, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

Zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono również do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach o uzgodnienie przedmiotowego projektu decyzji z właściwym zarządcą drogi.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

Otrzymują:
 1. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki
 2. Tablica ogłoszeń w Mieściska
 3. BIP
 4. a/a (Wyt. A.L.)


 

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 17.09.2010 r.

RRG.7331-184/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 15.09.2010r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami w Mieściskach, gmina Duszniki.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania lub pod nr tel. 61-29-56-530.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w Mieściskach

2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

3. BIP Gminy Duszniki

4. a/a (Wyt. A.L.)