Budowa oświetlenia ronda w Dusznikach

Wydanie decyzji

Duszniki, dnia  23.12.2010r.

RRG 7331-211/10

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.7331-211/10 z dnia 23.12.2010 r. w sprawie budowy oświetlenia drogowego przy rondzie na terenie działek nr ewid. 599/3, 479 położonych przy ulicach: Podrzewskiej, Jana Pawła II, Chełmińskiej i Niewierskiej w Dusznikach, gmina Duszniki.

W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniem wydanym w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 4
(tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 – 14:30.

 

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

 2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 3. BIP Duszniki

 4. a/a (Wyt. A.L.)

Uzgodnienia

 Duszniki, dn. 14.12.2010r.                                                                                                    
 RRG.7331-211/10

 

 

                                                                                 Zarząd Dróg Powiatowych

                                        ul. Bolesława Chrobrego 6

                        64-500 Szamotuły

                                                                                                                        


             Na podstawie art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Urząd Gminy Duszniki przesyła do uzgodnienia projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie oświetlenia drogowego przy rondzie na terenie działek nr ewid. 599/3, 479 położonych przy ulicach: Podrzewskiej, Jana Pawła II,
Chełmińskiej i Niewierskiej w Dusznikach, gmina Duszniki
Uzgodnienie dotyczy dróg powiatowych nr: 2734P, 1882P, 1883P.

 

Załącznik:

1. Projekt decyzji 

Otrzymują:

1.      adresat

2.      a/a

 

 

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 13.12.2010 r.

RRG.7331-211/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 06.12.2010r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie oświetlenia ronda w Dusznikach (przy skrzyżowaniu ulic: Niewierskiej, Chełmińskiej, Podrzewskiej oraz Jana Pawła II) na działkach nr: 599/3 i 479 w Dusznikach.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania lub pod nr tel. 61-29-56-530.

Otrzymują:

 1. Zarząd Dróg Powiatowych

     ul. Bolesława Chrobrego 6

     64-500 Szamotuły

 2. Tablica ogłoszeń w Duszniki

 3. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 4.  BIP Gminy Duszniki

  5.  a/a (Wyt. A.L.)