Budowa linii kablowej w Ceradzu Dolnym

Wydanie decyzji

 

Duszniki, dnia             29.03.2010r.

RRG 7331-28/10

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej SN-15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii elektroenergetycznej nn-0,4kV na terenie działek nr ewid. 116, 129, 246/4, 130, 131/1, 248/1, 139/2, 135, 117 położonych w miejscowości Ceradz Dolny, gmina Duszniki.

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w Ceradzu Dolnym

 2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 3. a/a (Wyt. A.L.)

Uzgodnienie

 

Duszniki, dn. 23.02.2010 r.

RRG.7331-28/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii elektroenergetycznej nn-0,4kV na terenie działek nr ewid. 116, 129, 246/4, 130, 131/1, 248/1, 139/2, 135, 117 położonych w miejscowości Ceradz Dolny, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

Zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono również do Zarządu Dróg Powiatowych o uzgodnienie przedmiotowego projektu decyzji z właściwym zarządcą drogi.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

 Otrzymują:
 1.Tablica ogłoszeń w UG Duszniki
 2. Tablica ogłoszeń w Ceradz Dolny
 3. a/a (Wyt. A.L.)

 

Uzupelnienie wniosku

 

Duszniki, dn. 08.02.2010 r.

RRG.7331-28/10

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Duszniki informuje, iż w dniu 05.02.2010r. do Urzędu Gminy Duszniki wpłynęło uzupełnienie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii energetycznej, SN-15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV i linii energetycznej 0,4 kV na działkach nr 116 i 129 w miejscowości Ceradz Dolnym, gmina Duszniki, w którym dopisano do wniosku następujące nr działek: 246/4, 130, 131/1, 248/1, 139/2, 135 oraz 117. Niniejsze uzupełnienie nastąpiło ze względu na małą czytelność map zasadniczych.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

1. Tablica ogłoszeń w Ceradz Dolny

2. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki

 

 

 

Wszczęcie postępowania

 

Duszniki, dn. 01.02.2010 r.

RRG.7331-28/10

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 21.01.2010r. (data wpływu 25.01.2010) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii energetycznej, SN-15 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV i linii energetycznej 0,4 kV na działkach nr 116 i 129 w miejscowości Ceradz Dolnym, gmina Duszniki.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na jej skomplikowany i zawiły charakter oraz konieczność dokonania (zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.