Budowa linii energetycznej w Sędzinko

Wydanie decyzji

 

Duszniki, dnia 07.12.2010r.

RRG 7331-204/10

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy linii energetycznej niskiego napięcia na terenie działek nr ewid. 278/2, 279/1 położonych w miejscowości Sędzinko, gmina Duszniki.

W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniem wydanym w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 4 (tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 – 14:30.

 

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w Sędzinku

 2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 3. BIP Duszniki

 4. a/a (Wyt. A.L.)

Uzgodnienia

 

Duszniki, dn. 19.11.2010 r.

RRG.7331-204/10

O B W I E S Z C Z E N I E


          Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii energetycznej niskiego napięcia na terenie działek nr ewid. 278/2, 279/1 położonych w miejscowości Sędzinko, gmina Duszniki, z właściwym zarządcą drogi.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania lub pod nr tel. 61-29-56-530.

 

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki

2. Tablica ogłoszeń w Sędzinku

 3. BIP

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 09.11.2010 r.

RRG.7331-204/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 02.11.2010r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii energetycznej nn w Sędzinku dla zasilania działek budownictwa mieszkaniowego nr: 279/3 i 279/4 w pasie dziełek 278/2 i 279/1.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania lub pod nr tel. 61-29-56-530.