Budowa linii elektroenergetycznej w Grzebienisku i Mieściskach

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 08.11.2010 r.

RRG.7331-181/10

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV i linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz stacji transformatorowej kompaktowej na terenie działek nr ewid. 491/2, 493/4, 493/1 położonych w miejscowości Grzebienisko oraz na terenie działek nr ewid. 112/2, 114/3 położonych w miejscowości Mieściska, gmina Duszniki.

W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 4
(tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 – 14:30.

Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń w Grzebienisku
2. Tablica ogłoszeń w Mieściskach
3. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
4. BIP Duszniki
5. a/a (Wyt. A.L.)

Uzgodnienia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego

Duszniki, dn. 20.10.2010 r.

RRG.7331-181/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV i linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz stacji transformatorowej kompaktowej na terenie działek nr ewid. 491/2, 493/4, 493/1 położonych w miejscowości Grzebienisko oraz na terenie działek nr ewid. 112/2, 114/3 położonych w miejscowości Mieściska, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z projektem decyzji oraz postanowieniami wydanymi w niniejszej sprawie, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 4
(tel. 061-29-56-530) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 – 14:30.

 

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki

2. Tablica ogłoszeń w Grzebienisko

3. Tablica ogłoszeń w Mieściskach

4.  BIP

5. a/a (Wyt. A.L.)

Uzgodnienia

Duszniki, dn. 07.10.2010 r.

RRG.7331-181/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV i linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz stacji transformatorowej kompaktowej na terenie działek nr ewid. 491/2, 493/4, 493/1 położonych w miejscowości Grzebienisko oraz na terenie działek nr ewid. 112/2, 114/3 położonych w miejscowości Mieściska, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki

2. Tablica ogłoszeń w Grzebienisko

3. Tablica ogłoszeń w Mieściskach
4. BIP

5. a/a (Wyt. A.L.)

Wszczęcie postępowania

 

Duszniki, dn. 15.09.2010 r.

RRG.7331-181/10

O B W I E S Z C Z E N I E  

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 13.09.2010r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej zespołu działek budowlanych w Grzebienisku i w Mieściskach, gmina Duszniki.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na konieczność dokonania zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania lub pod nr tel. 61-29-56-530.

Otrzymują:

1. Tablica ogłoszeń w Grzebienisku

2. Tablica ogłoszeń w Mieściskach

3. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

4.  BIP Gminy Duszniki