Budowa linii sieci elektroenergetycznej w Dusznikach

Wydanie decyzji

 

Duszniki, dn. 17.02.2010 r.

RRG.7331-2/10

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej, w tym budowie linii kablowych SN-15kV dla wyprowadzeń SN z projektowanej stacji WN/SN wprowadzonych na istniejącą sieć elektroenergetyczną na terenie działek nr ewid. 573, 590, 745, 197, 599/3, 479, 709, 746, 1232, 620/2, 747, 243/5 położonych w pasie drogowym ulic: Bukowskiej, Jana Pawła II, Broniewskiego, Kolejowej, Niewierskiej, Podrzewskiej w miejscowości Duszniki, gmina Duszniki. 

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

 2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 3. a/a (Wyt. A.L.)

Uzgodnienie

 

Duszniki, dn. 19.01.2010 r.

RRG.7331-2/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 6 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Starosty Szamotulskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Inspektorat Oborniki z/s w Przyborowie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej, w tym budowie linii kablowych SN-15kV dla wyprowadzeń SN z projektowanej stacji WN/SN wprowadzonych na istniejącą sieć elektroenergetyczną na terenie działek nr ewid. 573, 590, 745, 197, 599/3, 479, 709, 746, 1232, 620/2, 747, 243/5 położonych w pasie drogowym ulic: Bukowskiej, Jana Pawła II, Broniewskiego, Kolejowej, Niewierskiej, Podrzewskiej w miejscowości Duszniki, gmina Duszniki, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych.

Zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono również do Zarządu Dróg Powiatowych oraz do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu o uzgodnienie przedmiotowego projektu decyzji z właściwymi zarządcami dróg.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki

 2. Tablica ogłoszeń w Duszniki

 3. a/a (Wyt. A.L.)

 

 

 

 

 

Wszczęcie postępowania

 

Duszniki, dn. 06.01.2010 r.

RRG.7331-2/10

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 23.12.2009r. (data wpływu 28.12.2009) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej, tj.: linii kablowych SN-15 kV dla wyprowadzeń SN z projektowanej stacji WN/SN wprowadzonych na istniejącą sieć elektroenergetyczną w miejscowości Duszniki.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

 2. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki