Budowa linii 15 kV w Dusznikach ul. Podrzewska

Wydanie decyzji

 

Duszniki, dn. 12.03.2010r.

RRG.7331-38/10

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej, w tym budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV oraz przebudowie istniejącego słupa w linii napowietrznej elektroenergetycznej SN-15kV na terenie działki nr ewid. 197, w rejonie ulicy Podrzewskiej, położonej w Dusznikach, gmina Duszniki. 

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

 

 

Otrzymują:
 1. Tablica ogłoszeń w Dusznikach
 2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach
 3. a/a (Wyt. A.L.)

 

Uzgodnienie

 

Duszniki, dn. 24.02.2010 r.

RRG.7331-38/10

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Duszniki, uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 53 ust. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) wystąpiono do Zarządu Dróg Powiatowych o uzgodnienie przedmiotowego projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV oraz przebudowie istniejącego słupa w linii napowietrznej elektroenergetycznej SN-15kV na terenie działki nr ewid. 197, w rejonie ulicy Podrzewskiej, położonej w Dusznikach, gmina Duszniki.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki

 2. Tablica ogłoszeń w Duszniki

 3. a/a (Wyt. A.L.)

 

Wszczęcie postępowania

 

Duszniki, dn. 10.02.2010 r.

RRG.7331-38/10

 O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 03.02.2010r. (data wpływu 08.02.2010) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii energetycznej SN-15 kV na działce nr 197 w miejscowości Duszniki, gmina Duszniki.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) załatwienie sprawy ze względu na jej skomplikowany i zawiły charakter oraz konieczność dokonania (zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) stosownych uzgodnień nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

Otrzymują:

1. ENEA Operator Sp. z o.o.

     ul. Nowowiejskiego 6

    64-500 Szamotuły

 2. Zarząd Dróg Powiatowych

    ul. B. Chrobrego 6 

    64-500 Szamotuły

 3. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

 4. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki

 5. a/a (Wyt. A.L.)