Wyłożenie projektu

Obwieszczenie

 

Duszniki, dn. 21.07.2009r.

  OBWIESZCZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), oraz art. 39 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od 5 sierpnia do 4 września 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy w godz.  od 9.00 do 14.00.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.08.2009r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 10.00.

            Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz  art.  39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne  i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium i prognozy. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta lub ustnie do protokołu  w siedzibie Urzędu Gminy, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres urzad@duszniki.eu bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2009 roku. 

   

Wywieszono: 21.07.2009r

Do dnia: 25.09.2009 r.