Wyłożenie projektów planów

Obwieszczenie

Duszniki 02.06.2009 r.

RRG.7321-2/08

 OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację siłowni wiatrowych, w gminie Duszniki.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy w Dusznikach:
-          Nr XXXII/199/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr I, w gminie Duszniki,
-          Nr XXXII/200/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr II, wraz ze stacją transformatorową (GPZ), w gminie Duszniki,
-          Nr XXXII/201/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr III, w gminie Duszniki,
-          Nr XXXII/202/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr IV, w gminie Duszniki,
-          Nr XXXII/203/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr V, w gminie Duszniki,
-          Nr XXXII/204/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr VI, w gminie Duszniki,
-          Nr XXXII/205/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr VII, w gminie Duszniki,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 16.06.2009 r. do 07.07.2009 r., w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64 - 550 Duszniki, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.07.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, o godz. 10ºº.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2009 r.

Wywieszono:02.06.2009r. do dnia 21.07.2009r.