Wyłożenie - ochrona środowiska

Obwieszczenie

Duszniki dn. 02.06.2009 r.

RRG.7321-2/08

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwał Rady Gminy w Dusznikach:
-          Nr XXXII/199/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr I, w gminie Duszniki,
-          Nr XXXII/200/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr II, wraz ze stacją transformatorową (GPZ), w gminie Duszniki,
-          Nr XXXII/201/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr III, w gminie Duszniki,
-          Nr XXXII/202/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr IV, w gminie Duszniki,
-          Nr XXXII/203/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr V, w gminie Duszniki,
-          Nr XXXII/204/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr VI, w gminie Duszniki,
-          Nr XXXII/205/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr VII, w gminie Duszniki.
Wyłożenie przedmiotowych planów odbędzie się w dniach od 16.06.2009 r. do 07.07.2009 r.
 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64 - 550 Duszniki, w godzinach urzędowania, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków będzie Wójt Gminy Duszniki.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwagi i wnioski dotyczą. 

Wywieszono:

02.06.2009r. do dnia 08.07.2009r