Wykaz uwag i rozstrzygnięcie Wójta

Rozstrzygnięcie Wójta

Duszniki 11 sierpnia 2009 r.

RRG.7321-2/08

 

Rozstrzygnięcie

Wójta Gminy Duszniki

 

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Duszniki podejmuje następujące rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację siłowni wiatrowych – grup Nr I - VII, w gminie Duszniki:

 

Postanawiam przyjąć wniesione do projektu planu uwagi, zgodnie z wykazem uwag dostępnym do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki (ul. Sportowa 1 w Dusznikach)

oraz na stronie www.duszniki.eu

 

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) uwagi do ww. projektu planu miejscowego należało zgłaszać w nieprzekraczalny terminie od 08 lipca 2009 r. do 21 lipca 2009 r.

 

W ustawowym terminie, wyznaczonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu zostały złożone uwagi, zgodnie z wykazem dostępnym do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki (ul. Sportowa 1 w Dusznikach) oraz na stronie www.duszniki.eu.

 

Wobec powyższego na podstawie § 12 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), Wójt Gminy Duszniki rozstrzyga o uwzględnieniu części zmian, zaproponowanych w treści uwag złożonych do projektów planów.

 

Uwzględnienie powyższych uwag spowoduje istotne zmiany o charakterze merytorycznym i technicznym w projekcie planów, tym samym będzie to skutkowało koniecznością ponowienia procedury przewidzianej w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Wykaz uwag

Wykaz uwag - pobierz >>>>