Wykaz uwag i rozstrzygnięcie Wójta II

Wykaz uwag i rozstrzygnięcie Wójta II

Duszniki, 14 lipca 2010 r.

RRG.7321-2/08

 

Rozstrzygnięcie

Wójta Gminy Duszniki

 

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Duszniki podejmuje następujące rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację siłowni wiatrowych w gminie Duszniki:

 

Postanawiam rozpatrzeć wniesione do projektu planu uwagi, zgodnie z załączonym do niniejszego rozstrzygnięcia wykazem.

 

 

Wykaz jest dostępny w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64 – 550 Duszniki oraz na stronie internetowej www.duszniki.eu w zakładce Planowanie przestrzenne/ Obwieszczenia / 2009 / Plany zagospodarowania przestrzennego / Siłownie Wiatrowe

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) uwagi do ww. projektu planu miejscowego należało zgłaszać w nieprzekraczalny terminie od 09.06.2010 r. do 23.06.2010 r.

 

W ustawowym terminie, wyznaczonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu zostały złożone uwagi, zgodnie z załączonym wykazem.

 

Wykaz uwag i rozstrzygnięcie:

  1. część 1 pobierz >>>> 
  2. część 2 pobierz >>>> 
  3. część 3 pobierz >>>>  
  4. część 4 pobierz >>>>  
  5. część 5 pobierz >>>>