II Wyłożenie projektów planów

Obwieszczenie


Duszniki 04.05. 2010 r.

RRG.7321-2/08

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów pod realizację siłowni wiatrowych, w gminie Duszniki.

 

 Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Gminy w Dusznikach:
-          Nr XXXII/199/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr I, w gminie Duszniki,
-          Nr XXXII/200/08 z dnia 23 września 2008 r. zmienionej uchwałą Nr LV/401/10 z dnia 23.02.2010 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr II, wraz ze stacją transformatorową (GPZ), w gminie Duszniki
-          Nr XXXII/201/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr III, w gminie Duszniki,
-          Nr XXXII/202/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr IV, w gminie Duszniki,
-          Nr XXXII/203/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr V, w gminie Duszniki,
-          Nr XXXII/204/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr VI, w gminie Duszniki,
-          Nr XXXII/205/08 z dnia 23 września 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod realizację siłowni wiatrowych – grupa Nr VII, w gminie Duszniki,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.05.2010 r. do 08.06.2010 r., w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64 - 550 Duszniki, w godzinach urzędowania.
Przedmiotem planów jest umożliwienie lokalizacji siłowni wiatrowych, w gminie Duszniki.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.05.2010 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10, o godz. 16ºº.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Duszniki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2010 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Wójt Gminy Duszniki.

Wywieszono: 08.05.2010 r.
zdjęto: 24.06.2010 r.