Plan - 2

Ogloszenie - wyłożenie do publicznego wglądu

Duszniki, dnia 27 stycznia 2009 roku

 Nr RRG.7321-1/07 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Duszniki, w miejscowości Podrzewie Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Duszniki Nr XVIII-99/04 z dnia 24 marca 2004 r. i Nr III/14/06 z dnia 21 grudnia 2006 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 4 lutego 2009 r. do 26 lutego 2009 r., projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 630/2, 630/3, 631, 632, 633, 634 i 636/1 w Podrzewiu, gm. Duszniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 lutego 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, o godz. 12Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2009 r.     

Wywieszono:

27.01.2009

Zdjęto:

13.03.2009