Plan - 1

Obwieszczenie - wylożenie do publicznego wglądu nr 2

RRG.7321-1/07

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Duszniki, w miejscowości Podrzewie

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Duszniki Nr XVIII-99/04 z dnia 24 marca 2004 r. i Nr III/14/06 z dnia 21 grudnia 2006 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 17 czerwca 2009 r. do 9 lipca 2009 r., projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 6/17, 6/20, 6/21, 6/22 i 6/24 w Podrzewiu, gm. Duszniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, o godz. 12.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2009 r.

 

Obwieszczenie

 

Duszniki, dnia 7 kwietnia 2009r

RRG.7321-1/07

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Duszniki, w miejscowości Podrzewie

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Duszniki Nr XVIII-99/04 z dnia 24 marca 2004 r. i Nr III/14/06 z dnia 21 grudnia 2006 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 15 kwietnia 2009 r. do 7 maja 2009 r., projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmujących:

1)               działki o numerach ewidencyjnych 630/2, 630/3, 631, 632, 633, 634 i 636/1 w Podrzewiu,

2)               działkę o numerze ewidencyjnym 638 w Podrzewiu,

3)               działkę o numerze ewidencyjnym 3 w Podrzewiu,

gm. Duszniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, o godz. 12

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2009 r.

   

Wywieszono:                                

7.04.2009r. do dnia 22.05.2009r.

 

Ogłoszenie - wyłożenie do publicznego wglądu

Duszniki, dnia 13 stycznia 2009 roku

Nr 7321-1/07

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Duszniki, w miejscowości Podrzewie

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Duszniki Nr XVIII-99/04 z dnia 24 marca 2004 r. i Nr III/14/06 z dnia 21 grudnia 2006 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 21 stycznia 2009 r. do 12 lutego 2009 r., projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmujących:

1)               działkę o numerze ewidencyjnym 638 w Podrzewiu,

2)               działkę o numerze ewidencyjnym 3 w Podrzewiu,

3)               działki o numerach ewidencyjnych 6/17, 6/20, 6/21, 6/22 i 6/24 w Podrzewiu,

gm. Duszniki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 luty 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2009 r.