Plan - 1

Ogłoszenie - wyłożenie do publicznego wglądu

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary położone w gminie Duszniki,
w miejscowości Kunowo i  Ceradz Dolny.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz Uchwał Rady Gminy Duszniki nr XXVIII/164/08 z dnia 27.05.2008 r., nr XXXII/197/08 z dnia 23.09.2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary położone w:

 

1) Kunowie - dz. nr ewid. 204, 206/7, 213, 215/5, 218, 219/1 i 220

      2) Ceradzu Dolnym – dz. nr ewid. 76/11 (nr przed podziałem)

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.04.2009 r. do 07.05.2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki w poniedziałki w godz. od 9 do 17, a od wtorku do piątku od godz. 7 do 15.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.05.2009 w siedzibie Urzędu Gminy Duszniki o godz. 10 .

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2009.

  

Wywieszono:

07.04.2009r. do dnia 22.05.2009r