Plan Sękowo

Plan Sękowo

RRG.7321-2/07

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY DUSZNIKI

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 305/1, 309/1, 309/2, 325/1 i 325/4 w Sękowie

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Duszniki Nr LI-266/06 z dnia 23 sierpnia 2006 r. i Nr VIII/35/07 z dnia 27 marca 2007 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 02.09.2009r. do 24.09.2009r., projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 305/1, 309/1, 309/2, 325/1 i 325/4 w Sękowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.09.2009r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, o godz. 12.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2009r