Plan Sękowo Wilczyna Podrzewie

Wyłożenie projektu planu

RRG.7321-6/07

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY DUSZNIKI

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Wilczynie, Podrzewiu i Sękowie

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/91/07 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 października 2007 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 5 sierpnia 2009r. do 26.08.2009r., projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Wilczynie, Podrzewiu i Sękowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.08.2009r. w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, o godz. 12.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Duszniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2009r.